การได้รับ Certificate และเงินคืนของ CareerVio - Full Stack Javascript Developer Camp Online

เข้าใจเงื่อนไขได้รับ Certificate และเงินคืนที่นี่

การได้รับ Certificate และเงินคืนของ CareerVio - Full Stack Javascript Developer Camp Online

ต้องผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เข้าทำแบบสำรวจที่ Link นี้ [ Link จะถูกส่งให้ใน Rocket Chat ช่วงไกล้สิ้นสุด Course ]
  2. เรียนและได้รับ Certificate - CareerVio Software Engineer Pre-Camp
  3. เรียนและได้รับ Certificate - CareerVio Software Engineer แบบใดแบบหนึ่ง ใน 6 แบบ
1) Front end
2) Back end
3) Full stack
4) Oak Certified Front End
5) Oak Certified Back End
6) Oak Certified Full Stack